โครงการ Citizen Feedback

โครงการ Citizen Feedback เป็นความริเริ่มของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยร่วมกับสมาคมวิจัยการตลาดแห่ง
ประเทศไทย Thailand Marketing Research Society (TMRS) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ
HAND Enterprise ออกแบบและพัฒนาระบบแบบสอบถามแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ใช้
บริการของหน่วยงานรัฐได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความโปร่งใสผ่านสมาร์ทโฟน
โครงการ Citizen Feedback ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ช่วยประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมในโครงการต้นแบบ

คลิปประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย

สนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานรัฐโดย

รายละเอียดโครงการ

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการนำระบบ Citizen Feedback มาใช้กับหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานทั่วประเทศ
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สะดวกและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในการทำแบบสอบถามโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสามารถติดตามผลได้

ในช่วงโครงการต้นแบบ ทางผู้ร่วมโครงการได้เชิญ กรมขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมที่ดินเข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากสถานที่ของหน่วยงานทั้งหมด 5 แห่ง คือ
1) ฝ่ายทะเบียน กรมขนส่งทางบก (อาคาร 2 เขตจตุจักร)
2) ศูนย์รับขอใบอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
4) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
5) สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

หลักการทำงาน

หลังจากที่ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานรัฐแล้ว จะสามารถสแกน QR Code ภายในอาคารเพื่อเข้าทำแบบสอบถาม 10 ข้อได้ โดยข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจะถูกนำไปวิเคราะห์เชิงสถิติและนำเสนอโดย TMRS ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกลาง เพื่อวัดระดับความพึงพอใจและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์จะถูกนำาเสนอให้กับรัฐบาล และหน่วยงานที่ถูกประเมิน และจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะเมื่อโครงการต้นแบบเสร็จสิ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานรัฐพยายามปรับปรุงการให้บริการของตนให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงของโครงการต้นแบบ

  • ก่อนเริ่มโครงการ – ชักชวนประชาชนผ่านทางสื่อ และทางเว็บไซต์ของภาคีและบริษัทเอกชน เพื่อให้รับทราบถึงโครงการ รวมถึงการทำ website และ motion graphic เพื่อให้ข้อมูล
  • ช่วงโครงการต้นแบบ 18 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2560 – ดำเนินการเก็บข้อมูลจากสถานที่ราชการ 5 แห่ง
  • ช่วงหลังโครงการต้นแบบสิ้นสุด 16 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2560 – ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
  • ช่วงรายงานผลการประเมิน 15-30 พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการประเมินแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและจัดทำการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์

ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม